วัตถุประสงค์ของชมรมรักษ์กระดูก

1.เผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันและการรักษาโรคกระดูกพรุนแก่ประชาชนทางสื่อต่างๆเช่นเว็บไซท์วิทยุโทรทัศน์จดหมายข่าวเป็นต้น

2.จัดกิจกรรมกลุ่มสำหรับประชาชนอาสาสมัครหมู่บ้านหรือกลุ่มอาสาเพื่อตระหนักรู้ถึงภัยเงียบของโรคกระดูกพรุน

3.ส่งเสริมการป้องกันโรคกระดูกพรุนตั้งแต่วัยเด็ก