วัตถุประสงค์ของชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุน ภายใต้

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประทศไทยฯ

  1. เพื่อดำเนินการจัดหาสมาชิกชมรมฯ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้การดูแลรักษาโรคกระดูกพรุน
  2. เพื่อดำเนินการด้านสมาชิกสัมพันธ์โดยสื่อต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ฯ  
  3. ร่วมมือและจัดการประชุมวิชาการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆในเรื่องของโรคกระดูกพรุน แก่แพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆ ให้เป็นไปตามนโยบายของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ 
  4. เพื่อดำเนินการให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ กับ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้เสนอผลงาน
  5. ดำเนินกิจการต่างๆให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ และเป็นไปตามข้อบังคับ