รายนามคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559-2560

   
  ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล 
ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

ประจำปี พ.ศ.2559-2560

 
พ.อ.รศ.นพ. ทวี. ทรงพัฒนศิลป์
รองประธานมูลนิธิฯ

รศ นพ. อรรณพ ใจสำราญ
เลขาธิการมูลนิธิฯ

ผศ.พญ. หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
เหรัญญิก
รศ พญ ณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา
กรรมการ
พ.ต.ท. นพ. ธนวัฒน์  อำพันทรัพย์
กรรมการ
นพ.วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล
กรรมการ
 
 
อดีตประธาน และที่ปรึกษา มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ.2559-2560
     
ศ.คลินิก นพ.สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์
ประธานมูลนิธิฯ ปี พ.ศ. 2551-2553

พ.อ.นพ.สุทร บวรรัตนเวช
ประธานมูลนิธิฯ ปี พ.ศ. 2553-2555

ศ.นพ.นิมิต เตชไกรชนะ
ประธานมูลนิธิ ปี พ.ศ. 2555-2556
   
นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์
ประธานมูลนิธิฯ ปี พ.ศ. 2556-2557