นพ.อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย์

ประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557-2558
สาสน์จากประธานมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
         มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2545 อันเป็นผลจากการรวมตัวกันของแพทย์หลากหลายสาขา ประกอบด้วยแพทย์สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สูตินรีแพทย์ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และอายุรแพทย์ เพื่อให้มูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลางด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในระดับประเทศ และเป็นองค์กรเพื่อการติดต่อประสานงานในระดับนานาชาติ
       
จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ก่อตั้งและดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์มาเป็นเวลาครบ 10 ปี ได้สร้างสรรค์กิจกรรมด้านวิชาการต่อวงการแพทย์ บุคลากรทางสาธารณสุข รวมทั้งสร้างกิจกรรมเพื่อรณรงค์การป้องกันโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักแก่สาธารณะมากมาย อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการผลักดันแนวคิดและเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมูลนิธิฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ และเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ผ่านมาที่อาจทำให้งานบางส่วนไม่บรรลุเป้าหมายเท่าที่ควร

        ข้อกำหนดของมูลนิธิฯ ให้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารทุก 2 ปี เพื่อให้คนรุ่นถัดมาได้สืบสานเจตนารมณ์ด้วยแนวคิดและวิธีการที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดคือ สุขภาพที่ดีของสังคมไทย ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการชุดปัจจุบัน จึงได้ร่วมกันวางแนวทางและวิสัยทัศน์ ของการดำเนินการใน 2 ปีข้างหน้า เพื่อผลักดันให้มูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทางวิชาการที่อ้างอิงได้ สามารถนำไปใช้ตัดสินใจในเชิงนโยบายในระดับประเทศ เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานด้านวิชาการในระดับภูมิภาคในแถบเอเชีย และมุ่งเน้นการนำความรู้ทางทฤษฎีสู่สังคมให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักตามวัตถุประสงค์เดิมของมูลนิธิฯ..
  อ่านต่อ..
     TOPF and TOSS Annual Meeting 2016 Optimizing Treatment Outcomes in Osteoporsis วันที่ 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ห้องประชุม อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์..
สรุปงานวันสากลโรคกระดูกพรุน
        วันสากลโรคกระดูกพรุน ตรงกับวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวันสากลโรคกระดูกพรุนและได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ ต้านภัยโรคกระดูกพรุนซึ่งถือเป็นภัยเงียบ ที่ไม่มีอาการเตือนล่วงหน้า และทุกคนไม่คาดคิดมาก่อน จนเกิดการกระดูกหักจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย เช่น การล้มจากยืน เป็นต้น
อ่านต่อ
สรุปการอบรม 1st Advance Training Course on Osteoporosis 2014 วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557
        ชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุน ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรม 1st Advance Training Course on Osteoporosis 2014 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
อ่านต่อ
งานเสวนา “ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ (กระดูก) อย่างไร” วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
        ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดการเสวนาเรื่อง “ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ (กระดูก) อย่างไร” ขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ สำนักงาน สสส. ซอยงามดูพลี
อ่านต่อ
กิจกรรมความรู้สู่ประชาชน เนื่องในวันผู้สูงอายุ เรื่อง “อาหารและการออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง”
        เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุปีนี้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ชมรมรักษ์กระดูก ร่วมกับ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เห็นความสำคัญในการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนให้แก่ผู้สูงอายุ จึงร่วมกันจัดกิจกรรม ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “อาหารและการออกกำลังกายเพื่อกระดูกแข็งแรง”
อ่านต่อ
การอบรมวิชาการ “การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
        การอบรมวิชาการ “การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
อ่านต่อ
การอบรมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยงและการป้องกันภาวะกระดูกพรุน รพ.หาดใหญ่
        การอบรมวิชาการ เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยงและการป้องกันภาวะกระดูกพรุน ณ ห้องประชุม นายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 5 รพ.หาดใหญ่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2557
อ่านต่อ
พิธีมอบโล่ และเงินรางวัลชนะการประกวดคำขวัญวันเด็กเพื่อกระดูกแข็งแรง
        พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ประธานชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ มอบโล่ และเงินรางวัลชนะการประกวดคำขวัญวันเด็กเพื่อกระดูกแข็งแรง ซึ่งชุมชนคนรักษ์กระดูก จัดการประกวดใน โครงการ GotoKnow
อ่านต่อ
สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557
        กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม วันที่ 11 มกราคม ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
อ่านต่อ
การประชุม IOF Regional - 4th Asia-Pacific Osteoporosis Meeting ที่ประเทศ Hong Kong
        การประชุม IOF Regional - 4th Asia-Pacific Osteoporosis Meeting ปีนี้ จัดขึ้นที่ Hong Kong Convention and Exhibition Centre ประเทศ ฮ่องกง ระหว่าง วันที่ 12-15 ธันวาคม 2013
อ่านต่อ
สรุปโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน ณ โรงแรมมาดิน่า จังหวัดระยอง
        สรุปโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน ณ โรงแรมมาดิน่า จ.ระยอง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
อ่านต่อ
สรุปกิจกรรมจัดอบรม การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับบุคลารสาธารณสุข และ อ.ส.ม
        การจัดอบรม การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับบุคลารสาธารณสุข และ อ.ส.ม ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
อ่านต่อ
งานเดินรณรงค์ป้องกันภัยโรคกระดูกพรุน เนื่องในโอกาส วันสากลโรคกระดูกพรุน 27 ตุลาคม พ.ศ.2556
        สวัสดี หนี่ห่าว ( 你好) ไหนๆ พวกเราก็ใกล้จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแล้ว วันนี้ก็ต้องสวัสดีกันด้วยภาษาจีนกันหน่อยค่ะ มาเข้าเรื่องการเดินรณรงค์ป้องกันภัยโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกกพรุน กันเลยดีกว่าค่ะ วันสากลโรคกระดูกพรุน คือ วันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี ดังนั้นในเดือนตุลาคมนี้เกือบทุก ๆ ประเทศทั่วโลก จะจัดงานรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงภัยของโรคกระดูกพรุน ในปีนี้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดงานเดินรณรงค์ป้องกันภัยโรคกระดูกพรุน ขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2556 ณ สวนลุมพินี โดยมีสโลแกนของงาน ว่า “รวมพลังรักษ์กระดูก” จึงอยากนำเรื่องราวและภาพความประทับใจของงานนี้มาเล่าให้ทุก ๆ คนได้รู้ และสนุกสนานไปด้วยกันเลยค่ะ
อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ GotoKnow วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00 – 15.00 ณ สำนักงานมูลนิธ
        มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ โดย ชมรมรักษ์กระดูก เป็นแกนนำจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเครือข่ายชุมชมผ่าน GotoKnow การอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อแนะแนวทางให้กลุ่มชุมชนต่าง ๆ ที่ได้รับทุนจากโครงการ GotoKnow ให้สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความคิดเห็น ไปสู่ผู้คนที่สนใจเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยน
อ่านต่อ
การอบรมผู้ฝึกสอน
        การอบรม ผู้ฝึกสอน เรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุน (Train the trainers) วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
วันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน
        งานวันดื่มนมโลกในปีนี้ จัดขึ้น โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และกรมปศุสัตว์ และ ในงานนี้ ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อ่านต่อ
สรุปการจัดการอบรม โครงการ “พัฒนาบุคลากรในเครือข่าย เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน”
        สรุปการจัดการอบรม โครงการ “พัฒนาบุคลากรในเครือข่าย เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน” โดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
อ่านต่อ
New FRAX for Thailand
        FRAX คือ อะไร * * FRAX เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักภายใน 10 ปี จากกระดูกพรุน
อ่านต่อ
Osteoporosis Expert Meeting
        Osteoporosis Expert Meeting 9 เมษายน พ.ศ.2556 ณ Four Seasons Hotel Bangkok มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Osteoporosis Expert Meeting ขึ้นในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2556 ณ โรงแรม Four Seasons
อ่านต่อ
สรุปกิจกรรมความรู้สู่ประชาชนเรื่อง ดูแลสุขภาพตนเองเพื่อกระดูกที่แข็งแรง
        สรุปกิจกรรมความรู้สู่ประชาชน เรื่อง “ ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกแข็งแรง ” โดย สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ และ ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 12:00 – 15:00 น. ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ อาคารแพทย์โกศล ตรงข้ามวัดธาตุทอง
อ่านต่อ
วันเด็กแห่งชาติของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ
        มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ใน พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จึงได้พยายามที่จะให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน เพื่อให้เด็ก และบิดา มารดา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสะสมมวลกระดูก
อ่านต่อ
สรุปการอบรมครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์
        มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการอบรมครู 4 ภาค ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท BJC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่อง
อ่านต่อ
รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน
        มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดงานเดินณรงค์ “รวมพลังคนไทยขจัดภัยโรคกระดูกพรุน” ขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยสนใจเรื่องโรคกระดูกพรุน เนื่องในวันสากลโรคกระดูกพรุน ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปี และยังเป็นโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC
อ่านต่อ
สรุปการอบรมครูภาคเหนือ จ.เชียงราย
         มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการอบรมครู 4 ภาค ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของ
อ่านต่อ
สรุปการอบรมครูภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ย
        มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการอบรมครู 4 ภาค ขึ้น
อ่านต่อ
IOF Advanced Training Course on Osteoporosis – registration now open
        Attend IOF’s renowned CME accredited* annual training course and brush up on your clinical knowledge of osteoporosis and its management.
อ่านต่อ