สรุปการจัดการอบรม

โครงการ  พัฒนาบุคลากรในเครือข่าย เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยง

และการป้องกันโรคกระดูกพรุน  

โดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

 

            การจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในเครือข่าย ในการคัดกรองความเสี่ยงและการป้องกันโรคกระดูกพรุน นี้ จัดขึ้นโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ดำเนินโครงการโดย กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก การจัดอบรมรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น ในการคัดกรองความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งใน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และ โรงพยาบาลสุขภาพตำบลต่างๆ ใน จังหวัดจันทบุรี   ซึ่งได้ทำงานใกล้ชิดกับชุมชน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์  ในการป้องกันโรคกระดูกพรุนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

 

          การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 283 คน

 

          เริ่มด้วย  นพ.ชาคร  ริมชรา แพทย์กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์   กล่าวรายงานและเชิญ นพ.สิทธิพร    แก้วตระการวงศ์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก ขึ้นกล่าวแนะนำ จากนั้นเรียนเชิญ พญ.กนกกร  สวัสดิไชย รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ขึ้นกล่าวเปิดการอบรมในนาม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี และ เรียนเชิญ พญ.สุขจันทร์       พงษ์ประไพ ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสารสาธารณะ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ  กล่าวเปิดการอบรมในนามมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ  โดย วิทยากรจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ฯ 3 ท่าน ดังนี้

ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน                  

    โดย พ.อ.รศ.นพ. ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์

อาหารและวิตามินเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน    

    โดย นพ.ปัณณวิชญ์  วงศ์วิวัฒนานนท์

การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้ม 

     โดย พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                                สาธิตท่าทดสอบการทรงตัว เพื่อประเมินความเสี่ยง

เนื้อหาการอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ที่น่าสนใจ และสอดแทรกความสนุกสนาน  ประกอบด้วยแบบทดสอบความเสี่ยงต่อสภาวะกระดูกพรุน และการสาธิตท่าทดสอบเพื่อนำไปใช้ในการคัดกรองความเสี่ยง ให้ทราบเบื้องต้นว่าแต่ละบุคคลมีแนวโน้มที่จะหกล้มง่ายมากหรือน้อยเพียงใด เพื่อจะได้เพิ่มความระมัดระวังตนเองไม่ให้หกล้ม อันจะนำไปสู่ภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

           

                   แสดงท่าบริหารร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัวที่ดี

         

             คณะเจ้าภาพและคณะวิทยากร

การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างมาก

          ในนามของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ทุกๆท่าน ที่ให้ความสำคัญ และสนใจเรื่องโรคกระดูกพรุน ทำให้เกิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับผลสำเร็จอย่างดียิ่งตามวัตถุประสงค์  นอกจากนั้นทุกๆท่านยังเป็นเจ้าภาพที่น่ารัก ต้อนรับด้วยผลไม้ และของดีประจำจังหวัดมากมาย สร้างความประทับใจให้แก่คณะวิทยากรเป็นอย่างยิ่ง

          

                                                            แพทย์หญิง สุขจันทร์  พงษ์ประไพ

                                                         ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสารสาธารณะ

                                                          มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

 

สรุปการจัดการอบรม โครงการ “พัฒนาบุคลากรในเครือข่าย เรื่อง การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน”

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 31-05-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.