สรุปการอบรม ผู้ฝึกสอน เรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุน (Train the trainers)

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

                มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2556           ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

                ในการนี้  ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้ การดูแลของ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ  จึงได้จัด การประชุมสำหรับแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์  ในหัวข้อเรื่อง อบรมผู้ฝึกสอน เรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุน  ( Train the trainers) ขึ้นใน วันเสาร์ที่ 6  กรกฏาคม พ.ศ. 2556การอบรมครั้งนี้มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน  ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด สมัครเข้ารับการอบรมในครั้งนี้

                 พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ  ประธานชมรมรักษ์กระดูก กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังมีราย  ในหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  อาทิเช่น

                                ปัญหา และปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน  บรรยายโดย พ.อ.รศ.นพ.ทวี   ทรงพัฒนาศิลป์  ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาโรคกระดูกพรุน  ตามด้วยหัวข้อเรื่อง อาหาร และวิตามินเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน        โดยได้รับความกรุณาจาก นพ.ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์ซึ่งท่านไบรรยายในหัวข้อนี้หลายครั้ง ดังนั้น จึงไม่เป็นเรื่องแปลกใจเลยที่หัวข้อนี้ได้มีการนำเสนอสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับอาหารและวิตามินต่าง ๆ ซึ่งสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน  และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนต่อไป 

                               

                                การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน และป้องกันการหกล้ม            เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในการป้องกันโรคกระดูกพรุน  เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้คนไข้เกิดกระดูกหัก หัวข้อนี้บรรยาย โดย พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ

ประธานชมรมรักษ์กระดูกของเรานั่นเอง ในการบรรยาย ครั้งนี้ อาจารย์สุขจันทร์  พงษ์ประไพ ได้มีกิจกรรมสอดแทรกระหว่างการบรรยาย  ทำให้การบรรยายเป็นไปอย่างสนุกสนาน  และได้สาระประโยชน์มากมาย

                                หลังจากพักรับประทานอาหารกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ภาคบ่ายเป็นการทำ work shop  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจัด Mini workshop  เรื่อง การสร้างเครือข่ายชมรมรักษ์กระดูกผ่าน โครงการ  Go to know  เราได้รับเกียรติ์จาก ดร.จันทวรรณ  ปิยะวัฒน์  อาจารย์จากคณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ ดร.ศุภลักษณ์  เข็มทอง   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล  และต่อด้วย  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง โรคกระดูกพรุน โดย คณะวิทยากร  ทำให้ผู้ร่วมการอบรม ได้รับความรู้  ความเข้าใจ เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังเป็นการแบ่งปันประสบการณ์  เพื่อให้ผู้ร่วมอบรมทุกคน  สามารถนำความรู้ ความเข้าใจนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

 

 

 

 

 

                                ในการจัดอบรมครั้งนี้  ชมรมรักษ์กระดูกได้ทำการบันทึก การจัดอบรม ตั้งแต่ต้น  จนจบการอบรม  ผู้ที่สนใจสามารถ เข้าดูได้จาก website ของมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ฯwww.topf.or.th  และ Facebook ของชมรมรักษ์กระดูก

 

                                สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้เสียสละเวลา ซึ่งหลายท่านต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อการอบรมในครั้งนี้ ชมรมรักษ์กระดูก รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง   จากความร่วมมือ ของคณะกรรมการจัดงาน และวิทยากรทุกท่าน ส่งผลให้การจัดอบรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

                                                                                                                แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ

                                                                                                                ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสารสาธารณะ

                                                                                                                มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

 

การอบรมผู้ฝึกสอน

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 29-07-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.