สรุปโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน

ณ โรงแรมมาดิน่า จ.ระยอง

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

            โครงการอบรมวิชาการ  เรื่อง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลระยองและ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)  ดำเนินโครงการโดย แพทย์และพยาบาลจาก กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม และ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่อง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน แก่ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อ.ส.ม) ร่วมไปถึงเชิญผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านการรักษาและส่งเสริมสุขภาพพนักงาน จากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตใกล้เคียงมาร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน และให้ตระหนักว่าโรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาที่ควรสนใจและหาทางป้องกัน ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกของมูลนิธิฯ

            การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 100 คน

            เริ่มด้วย พิธีกรเรียนเชิญ นายแพทย์สมบูรณ์ มิละขาว หัวหน้ากลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ระยอง ขึ้นกล่าวเปิดงาน และเชิญ พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ประธานชมรมรักษ์กระดูก มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้

  

จากนั้นเป็นการบรรยาย โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯ 3 ท่าน ได้แก่

พ.อ.รศ.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์  เรื่อง  ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน

นพ. ปัณณวิชญ์  วงศ์วิวัฒนานนท์     เรื่อง อาหารและวิตามิน เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้มในหัวข้อการออกกำลังกาย พญ.สุขจันทร์  เพิ่มความน่าสนใจและให้ความรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 3 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มระดมสมอง จากโจทย์ต่างๆ กัน คือ

กลุ่มที่ 1 รูปแบบการออกกำลังกายที่ทำให้กระดูกแข็งแรง

กลุ่มที่ 2 รูปแบบการออกกำลังกายที่ช่วยให้การทรงตัวดีขึ้น

กลุ่มที่ 3 ลักษณะบ้านที่ช่วยลดการหกล้ม

ระดมสมองกันเสร็จแล้วแต่ละกลุ่มรวบรวมเป็นข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม นำเสนอเพื่อให้ทุกคนทราบ

 

ภาคบ่าย รับประทานอาหารกันอิ่มแล้ว นายแพทย์ทวี ให้ทุกคนทำแบบทดสอบความเสี่ยงต่อสภาวะกระดูกพรุน เสร็จแล้วจึงแนะนำพร้อมอธิบายให้ทุกคนรู้จักและเข้าใจ แบบทดสอบฯ  จากนั้น พญ.สุขจันทร์ เชิญอาสาสมัครมาแสดงท่าทดสอบเพื่อประเมินการทรงตัวป้องกันการหกล้ม ตามด้วย ท่าสาธิตออกกำลังโดยใช้ยางยืด แบบทำเล่นๆ แต่เหนื่อยจริง ค่ะ และเชิญพี่ไก่ วิทยากรนำบริหารร่างกายด้วยยางยืดประจำ รพ.ระยอง มาแสดงท่าออกกำลังกายด้วยยางยืด ไหนๆ ขึ้นมาแล้วพี่ไก่เลยแถมให้อีกหลายท่า เรียกว่าทั้งสนุก ทั้งเหนื่อยไปตามๆ กันเลยค่ะ

     

การอบรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างมาก เพราะมีทั้งสาระ และความสนุกสนาน

ก่อนปิดการอบรม เจ้าภาพขอบคุณทีมวิทยากรด้วยการมอบของที่ระลึกเป็นอาหารทะเลแห้งหลากหลายชนิด อาทิเช่น กุ้งแห้งอุดมไปด้วยแคลเซียม และขนมของดีเมืองระยองกันมาเต็มมือเชียวค่ะ

สุดท้ายนี้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ ทีมงานผู้จัดการอบรมทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ร่วมมือให้เกิดการอบรมครั้งนี้  รวมไปถึงขอบคุณในมิตรไมตรีที่ทุกท่านมอบให้เหล่าวิทยากร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ  

 

แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ

ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสารสาธารณะ

 

สรุปโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การป้องกันภาวะกระดูกพรุน ณ โรงแรมมาดิน่า จังหวัดระยอง

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 03-12-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.