สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557

           

 

 

 

 

 

 

 

         เมื่อวันเสาร์ที่11 มกราคมพ.ศ.2557ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ทาง มูลนิธิ

โรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างแนว ความคิดที่ดีเพื่อให้เด็กไทยมีกระดูก

แข็งแรงโดยในปีนี้ได้ร่วมจัดกิจกรรมที่วิทยาลัย แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าภายในงานทางมูลนิธิได้

จัดกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยการ สาธิตและร่วมออกกำลังกายด้วยยางยืดเพื่อเสริมสร้างกระดูกและ

กล้ามเนื้อที่แข็งแรง เด็กๆได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานหลังจากนั้นจะได้รับแจกถุงผ้าสีสรรสดใส

ร่วมกับได้รับนมกล่องเพื่อเสริมแคลเซียมนอกจากนี้ยังมีการแจกหนังสือคู่มือการป้องกันโรคกระดูกพรุน

สำหรับประชาชนให้กับผู้ปกครองที่มาในงานร่วมกับบุตรหลานด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน

เป็นจำนวนมาก                                            

           พญ.วิภาวี  ลักษณากร  รายงาน

 

สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2557

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 21-01-2014    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.