การอบรมวิชาการ “การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ฯ ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัด การประชุมเรื่อง “การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรม กว่า 180 คน

       
   
 

            การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูง จาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นาย ธงชัย  ลืออดุลย์ มาเป็นประธานเปิดการอบรม  การจัดอบรม เรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุน ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากคณะผู้จัดการอบรม  เห็นความสำคัญในเรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุนเป็นอย่างมาก จึงจัดการอบรมขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ ให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล และ อสม. เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ประชาชนถึงระดับรากหญ้ากันเลยค่ะ ถือเป็นนโยบายป้องกันที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

            การบรรยายวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ 3 ท่าน คือ

            พ.อ.รศ.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์  เรื่อง ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน

            รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล    เรื่อง อาหารและวิตามิน เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

            พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ  เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

ผู้เข้าร่วมการอบรม ให้ความสนใจเนื้อหา สาระการบรรยายกันเป็นอย่างมากค่ะ ดูจากการซักถามข้อสังสัยต่างๆ กับวิทยากรทั้ง 3 ท่านอย่างต่อเนื่อง

 

      

ภาคบ่าย เป็นการอบรมเขียน Blog ผ่าน GotoKnow  โดย พญ.สุขจันทร์  สำหรับบุคลากรที่มีความสนใจค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ   เนื่องจากโครงการ GotoKnow  เป็น Web blog ที่มีสมาชิกจำนวนมากมาย  ถือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ และการประชาสัมพันธ์ ขนาดใหญ่มากทีเดียวค่ะ เช่นในวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมการอบรม การเขียน Blog ผ่าน GotoKnow ทุกท่านก็มีส่วนช่วยเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการอบรมโรคกระดูกพรุนกันไปด้วยเลยค่ะ

 

            มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ  ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และท่านคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบุรีรัมย์ คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เล่งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุนกับบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมไปถึงให้การต้อนรับคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิฯ อย่างน่าประทับใจมากเลยค่ะ  และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมในวันนี้ทุกๆ ท่านที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การจัดอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่งค่ะ

                                                                                   

                                                                                    พวงพยอม วัชรเสวี

                                                                                         ผู้รายงาน

 

การอบรมวิชาการ “การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน” วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 19-02-2014    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.