สรุปการอบรมครูภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

สพป.นศ.4 และ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

 

                มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการอบรมครู 4 ภาค ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท BJC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุนแก่ครู ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติและถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นมาตรการการป้องกันโรคกระดูกพรุนและสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก และในภาคใต้ ได้จัดขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

                ในงานนี้ มีคุณครู จากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมฯ กว่า 200 คน ซึ่งต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และศึกษานิเทศก์ของเขตฯ ที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือประสานงานให้การจัดการอบรมครั้งนี้สำเร็จลงอย่างดียิ่ง และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.พญ.มยุรี  วสินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดการอบรมฯ

                 คุณครูทุกๆ ท่านได้เดินทางมาอย่างพร้อมเพรียง และเช่นเคย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทำหน้าที่พิธีกร ซึ่งมีวิธีการทำให้การอบรมฯ ที่มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการ ไม่น่าเบื่อ ด้วยการสอดแทรกความสนุกสนาน และยังคงเป็นขวัญใจของคุณครูทุกท่านเช่นเคย

                การบรรยายเริ่มด้วยวิทยากรท่านแรก คือ ดร.รพีพร ขวัญเชื้อ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

                 แพทย์หญิง แหวนทับทิม ธนโกเศศ และ แพทย์หญิงวิภาวีลักษณากร วิทยากรจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย เรียกได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้รับความรู้ พร้อมความสนุกสนานไปอย่างเต็มอิ่มกันเลยในงานนี้

                กิจกรรมในภาคบ่าย เริ่มด้วยสาธิต การทำอาหาร เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน  โดย คุณอารยา  เสรีวิสุทธิพงศ์จากชมรมรักษ์กระดูก ฯ เมนูอาหารน่ารับประทานอย่างยิ่ง พร้อมทั้งสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นบ้านภาคใต้เพื่อให้คุณครูได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย   จากนั้นพญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ  ได้นำเข้าสู่กิจกรรม ภาคปฏิบัติ โดย การแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อเข้าสู่ฐานการเรียนรู้  มี หัวข้อปัญหาที่ตั้งขึ้นให้แต่ละกลุ่ม  ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กันอย่างสนุกสนานเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไข

                และวิธีการที่จะนำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน  เพื่อเป็นการป้องกันโรคกระดูกพรุนอย่างจริงจังนอกจากนี้ภายในงาน บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก แบบ Ultra sound  มาตรวจให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

สรุป ผลการแก้ไขปัญหา และวิธีการดำเนินการของแต่ละกลุ่ม มีทั้งทันสมัย และแบบอนุรักษ์วัตนธรรม และศิลปพื้นบ้าน  โดยผู้แทนกลุ่มเสนอผลงานให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนฟังอย่างสนุกสนาน สอดแทรกมุขตลก ขบขัน เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง                                ในช่วงสุดท้ายคณะผู้จัดการอบรม นำโดยแพทย์หญิงสุขจันทร์ พงษ์ประไพ และวิทยากรทุกท่าน ได้ฝากให้คุณครูนำความรู้และผลงานที่ระดมสมองกันในวันนี้ ไปต่อยอดดำเนินการ  และทางมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือ และหากมีผลงานของโรงเรียนใดดำเนินการได้ผลดี มูลนิธิฯ จะเสนอยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

                สุดท้ายนี้   ขอขอบคุณคุณครูผู้เข้าอบรมทุก ๆ คน ที่มุ่งมั่น มาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ที่จะนำไปใช้ดูแลตนเอง และถ่ายทอดความรู้ และการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโรคกระดูกพรุน ต่อไปในอนาคต

             สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ให้เกิดขึ้น

 

                                                                                                                แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ

                                                                                                                ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสาธารณะ

                                                                                                                มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

สรุปประเมินผลการจัดอบรมครูภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

 

สรุปการอบรมครูภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ย

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 24-10-2012    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.