สรุปการอบรมครูภาคเหนือ จ.เชียงราย

โดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

 

                มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)  ได้จัดให้มีการอบรมครู 4 ภาค ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท BJC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุนแก่ครู ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติและถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นมาตรการการป้องกันโรคกระดูกพรุนและสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก และใน ภาคเหนือ ได้จัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ โรงแรม ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท

                ในงานนี้ มีคุณครู จากโรงเรียนในเขตการศึกษา  เข้าร่วมการอบรมฯ เกือบ 200 คน  ซึ่งต้องขอขอบคุณ คุณสายสวรรค์     ขยันยิ่ง ซึ่งเป็นชาวเชียงราย และเห็นความสำคัญของโรคกระดูกพรุน จึงเสนอจัดการอบรมที่จังหวัดเชียงรายนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ในบ้านเกิด  และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชูเกียรติ ก่อเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดการอบรมฯ และเช่นเคย พิธีกร  คุณสายสวรรค์  ได้ดำเนินการอบรมพร้อมอู้กำเมือง กันอย่างครื้นเครงเป็นกันเอง

 

        การบรรยายครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ จำนวน  5  ท่าน ได้แก่ พญ.สุขจันทร์     พงษ์ประไพ , พ.อ.รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์,  รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล,  พญ. วิภาวี ลักษณากร และ สาธิตการทำอาหารเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน โดย คุณอารยา   เสรีวิสุทธิ์พงศ์   ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านตั้งใจ และให้ความสนใจกับเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์กันอย่างจริงจรัง  แต่เนื่องจากวิทยากรทุกท่านได้สอดแทรกความสนุกสนาน และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีส่วนร่วมในการอบรมด้วย จึงทำให้ทุกคนได้รับทั้งความรู้ และความสนุกสนาน และยังได้ชิมอาหารป้องกันโรคกระดูกพรุน ซึ่งทั้งอร่อยได้ประโยชน์ ดีต่อสุขภาพพร้อมกันไปด้วย

        กิจกรรมในภาคบ่าย พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ  ได้นำเข้าสู่กิจกรรม ภาคปฏิบัติ  โดย การแบ่งกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม เพื่อเข้าสู่ฐานการเรียนรู้   โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับโจทย์ ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ในกลุ่ม  ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขและวิธีการที่จะนำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียนของตน  โดยให้ผู้แทนของแต่ละกลุ่มนำเสนอข้อสรุปและวิธีการนำไปปฎิบัติของแต่ละกลุ่ม

        ในช่วงสุดท้ายคณะผู้จัดการอบรม นำโดยแพทย์หญิงสุขจันทร์ พงษ์ประไพ และวิทยากรทุกท่าน ได้ฝากให้คุณครูนำความรู้และผลงานที่ระดมสมองกันในวันนี้ ไปต่อยอดดำเนินการ  และทางมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือ และหากมีผลงานของโรงเรียนใดดำเนินการได้ผลดี มูลนิธิฯ จะเสนอยกย่องให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ  เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต  จบการอบรมด้วยการล้อมวงจับมือ ร่วมร้องเพลง “ลาก่อนสำหรับวันนี้” เพื่อฝากความหวังและความระลึกถึงกันไว้ในโอกาสนี้

                สุดท้ายนี้   ขอขอบคุณคุณครู  ผู้เข้าอบรมทุก ๆ คน ที่มุ่งมั่น มาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ที่จะนำไปใช้ดูแลตนเอง และถ่ายทอดความรู้ และการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโรคกระดูกพรุน ต่อไปในอนาคต

                สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ให้เกิดขึ้น

 

   แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ
ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสาธารณะ
มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ

 

สรุปการอบรมครูภาคเหนือ จ.เชียงราย

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 12-11-2012    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.