สรุปการอบรมครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์

โดยมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

และ โรงพยาบาลรัตนบุรี

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์

 

             มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการอบรมครู 4 ภาค ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ของบริษัท BJC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคกระดูกพรุนแก่ครู ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้เข้าร่วมการอบรม เข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฎิบัติและถ่ายทอดให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นมาตรการการป้องกันโรคกระดูกพรุนและสร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่วัยเด็ก และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ. สุรินทร์

                คณะผู้จัดการอบรมฯ รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งเพราะมีคุณครู จากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 และเขต 2 เข้าร่วมการอบรมฯ ถึง 320 คนซึ่งเกินจากเป้าหมายที่ทางคณะผู้จัดงานตั้งใจไว้ โดยต้องขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัตนบุรี  และแพทย์หญิงวุฒิกนก  วังโณ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่กรุณาให้ความร่วมมือประสานงานอย่างดียิ่ง ให้การจัดการอบรมครั้งนี้ได้รับผลสำเร็จเกินกว่าที่คาดคิดไว้ และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พ.อ.รศ.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์ ประธานชมรมผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกพรุน ฯ และ นายแพทย์พีรศักดิ์  ผลพฤกษา นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ตำแหน่ง รองนายแพทย์สาธาณรสุขจังหวัดสุรินทร์ให้เกียรติร่วมกล่าวเปิดการอบรมฯ

               คุณครูทุกๆ ท่านเดินทางมาอย่างพร้อมเพรียง และ คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ทำหน้าที่พิธีกร ของการอบรมฯ ได้อย่างดียิ่งเช่นเคย  ทั้งยังคงเป็นขวัญใจของคุณครู จังหวัดสุรินทร์ ทุกท่าน เห็นได้จากการขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างไม่ขาดสาย

         การบรรยายเริ่มด้วยวิทยากรท่านแรก คือ พ.อ.รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ตามด้วย แพทย์หญิง แหวนทับทิม ธนโกเศศ และ แพทย์หญิงวิภาวีลักษณากร วิทยากรจากมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย เรียกได้ว่าผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้รับความรู้ พร้อมความสนุกสนานไปอย่างเต็มอิ่มกันเลยในงานนี้

         กิจกรรมในภาคบ่าย เริ่มด้วยสาธิต การทำอาหาร เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน  โดย คุณอารยา  เสรีวิสุทธิพงศ์จากชมรมรักษ์กระดูก ฯ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรม  โดยมีข้อซักถามเกี่ยวกับปริมาณแคลเซียมที่มีอยู่ในอาหารที่สาธิตด้วยความสนใจ

         ตามมาด้วยการสาธิต โยคะ เพื่อกระดูกแข็งแรง โดย ครูนิด (สุมิตตา ระงับภัย) และคณะการสาธิตสอดแทรกความสนุกสนาน ดึงดูดให้เหล่าคุณครูทุกท่าน ลุกขึ้นมาทำตามการสาธิตกันอย่างเอาจริง เอาจัง เป็นภาพที่คณะผู้จัดการอบรมฯ ประทับใจและซาบซึ้งในความร่วมมือ และความเป็นกันเองจากทุกๆ ท่านอย่างมาก

              จากนั้นพญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ  ได้นำเข้าสู่กิจกรรม ภาคปฏิบัติ โดย การแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อเข้าสู่ฐานการเรียนรู้  มี หัวข้อปัญหาที่ตั้งขึ้นให้แต่ละกลุ่ม  ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กันอย่างสนุกสนานเพื่อหาข้อสรุปวิธีการดำเนินการให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน เพื่อเป็นการป้องกันโรคกระดูกพรุนอย่างจริงจังภายในงานนี้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก แบบ Ultra sound  มาตรวจให้แก่ผู้เข้าอบรมทุกคน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก

                สรุปวิธีการดำเนินการของแต่ละกลุ่ม ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะนำผลการระดมสมองและกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มคิดขึ้น ไปปฎิบัติให้เป็นรูปธรรมในโรงเรียน เพื่อให้คุณครูผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้เด็กนักเรียนตลอดจนครอบครัว ได้รับความรู้เรื่องโรคกระดูกพรุน  อันจะเป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่คุณครูและเด็กๆต่อไป

                ในช่วงสุดท้ายคณะผู้จัดการอบรมนำโดยแพทย์หญิงสุขจันทร์ พงษ์ประไพ และวิทยากรทุกท่าน ได้ฝากให้คุณครูนำความรู้และผลงานที่ระดมสมองกันในวันนี้ ไปต่อยอดดำเนินการ  และหากโรงเรียนใดต้องการที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่อง โรคกระดูกพรุนทางมูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิทยากร และข้อมูลที่ต้องการ  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณครูผู้เข้าอบรมทุก ๆ คน ที่มุ่งมั่น มาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ที่จะนำไปใช้ดูแลตนเอง และถ่ายทอดความรู้ และการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ เพื่อป้องกันปัญหาการเกิดโรคกระดูกพรุน ต่อไปในอนาคตและที่ต้องกล่าวถึงและขอบคุณอย่างยิ่งได้แก่ คณะวิทยากร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน และที่สำคัญ คือ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์เช่นนี้ให้เกิดขึ้น

                จบการอบรมด้วยการจับมือล้อมวงกันร้องเพลง “  กำลังใจ  “ และกล่าวลากันด้วยความสุข ความทรงจำที่ดีต่อกันตลอดไป 
 
         
 

 

แพทย์หญิงสุขจันทร์  พงษ์ประไพ

ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสาธารณะ

มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ


 

สรุปการอบรมครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สุรินทร์

 
ร่วม share ข้อมูลบนสังคม online
Share
   
 
   
ข่าววันที่ 19-01-2013    
โดย: มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย    
     
     
     
     
     
 
         
 
.