ปัญหาโรคกระดูกพรุน กำลังจะเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติในอนาคต ถ้าหากไม่ได้มีการร่วมมือจากแพทย์ทุกสาขาที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแพทย์ซึ่งอยู่ในแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องได้รับการศึกษา..  
     
     
VDO งานวันโลกกระดูกพรุนโลก
 
 
 
VDO งานวันโรคกระดูกพรุนโลก